วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บทความความสําคัญและความหมายของงานสารบรรณ

        ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมายของงานสารบรรณว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ การบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่งการเก็บรักษาการยืม จนถึงการทําลาย
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 : 210) ได้สรุปว่า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีสาระสําคัญของงานสารบรรณ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชนิดและแบบหนังสือราชการ ซึ่งมีอยู่ 6 ชนิดคือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตราแทน การลงชื่อ หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ส่วนที่ 2 การรับและส่งหนังสือศึกษาได้จากแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการรับ การส่ง หนังสือและการจัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือ ส่วนที่ 3 การเก็บรักษายืม และทําลายหนังสือราชการว่าด้วยการเก็บหนังสือในระหว่างปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติ ในการยืมและการทําลายหนังสือ ส่วนที่ 4 มาตรฐาน ตราแบบพิมพ์และซองว่าด้วยรูปแบบและขนาดของแบบพิมพ์เอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ เช่น ขนาดตราครุฑ ทะเบียนและบัตรต่าง ๆ ของหนังสือราชการเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: